انتخاب ژورنال مناسب

افرادی که در رابطه با انتخاب ژورنال مناسب برای چاپ مقاله خود دچار سردرگمی هستند می توانند از لینک زیر برای پیدا کردن ژورنال مناسب برای مقاله خود اقدام نمایند.

 

روش کار نیز ساده است؛ کافیست عنوان وچکیده مقاله خود را در قسمت مربوطه وارد کنیم و پس از آن طی چند ثانیه ژورنال‌های مناسب نشان داده می‌شود.

این سایت، لینکی از سایت ناشر بزرگ Elsevier می‌باشد.

/https://www.journalfinder.elsevier.com